Odszkodowania i zadośćuczynienie

Komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy medyczne

Odszkodowania komunikacyjne OC

 

Docho­dzimy odszko­do­wań z ubez­pie­cze­nia OC posia­da­czy pojaz­dów w przy­pad­ku, gdy posia­dacz lub kie­ru­ją­cy danym pojaz­dem są obo­wią­za­ni do napra­wie­nia szko­dy. Zazwyczaj jest ona wyrzą­dzona w związ­ku z ruchem tego pojaz­du.

 

Szkody na osobie - pomagamy wywalczyć należne:

 

 • zadośćuczynienie za krzywdę
 • zadośćuczynienie dla najbliższego członka rodziny za krzywdę wywołaną śmiercią poszkodowanego
 • rentę z tytułu zwiększonych potrzeb lub utraconych dochodów
 • rentę alimentacyjną
 • odszkodowanie za poniesione koszty leczenia
 • odszkodowanie za koszty opieki

 

Szkody w pojeździe:

 

 • reprezentujemy na drodze sądowej i zapewniamy opinię prywatnego rzeczoznawcy
 • jeżeli Poszkodowany nie chce czekać na zakończenie procesu sądowego, pomagamy w zbyciu (sprzedaży) wierzytelności przysługującej względem zakładu ubezpieczeń

 

Odszkodowania za błędy medyczne

 

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 r. sygn. akt IV CR 39/54) błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym.

 

Najogólniej rzecz biorąc można stwierdzić, iż błąd medyczny to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, które powodują powstanie szkody u pacjenta.

 

Przykłady błędów medycznych:

 

 • błąd techniczny w postaci błędnie wykonanego zabiegu
 • błąd diagnostyczny polegający na błędnym rozpoznaniu danego stanu chorobowego
 • błąd informacyjny polegający na braku przekazania pacjentowi należnych informacji o stanie jego zdrowia

 

Inne rodzaje odszkodowań

 

Inne rodzaje odszkodowań - np.

 

 • odszkodowania za wypadki w gospodarstwie rolnym
 • odszkodowania za niesłuszne niesłuszne zatrzymanie/tymczasowe aresztowanie
 • odszkodowanie za wywłaszczenie

Jedną z naszych głównych specjalizacji jest profesjonalna pomoc w zakresie dochodzenia należnego odszkodowania za szkody na osobie lub w mieniu.

 

Wspieramy osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych

oraz w wypadkach przy pracy, a także osoby poszkodowane wskutek błędów medycznych (np. w konsekwencji nieprawidłowo dobranego leczenia lub błędnie przeprowadzonych zabiegów lub operacji).

 

Nasze atuty:

Napisz:

kancelaria@adwokaci-gdansk.pl

Numer centralny:

+48 695 665 086


Umów się na spotkanie z nami:

Rezerwuj termin

 • działamy bez pośredników - dlatego nie nachodzimy w domu i w szpitalu  oraz możemy pozwolić sobie na niższe prowizje z korzyścią dla klientów
 • sprawa od samego początku, tj. zgłoszenia sprawy do ubezpieczyciela prowadzona przez zespół adwokatów, co znacznie podnosi szansę na sukces
 • reprezentujemy klienta już w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego
 • proponujemy prostą umowę - bez dodatkowych opłat i ukrytych kosztów
 • posiadamy ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej - co stanowi różnicę w stosunku do kancelarii odszkodowawczych, które takiego ubezpieczenia nie posiadają (znane są przypadki, gdy kancelarie odszkodowawcze pobierają środki wypłacone przez ubezpieczyciela i nie rozliczają ich z klientem - osobą poszkodowaną)
 • działamy zgodnie z zasadami etyki adwokackiej
 • proponujemy możliwość dojazdu do klienta celem podpisania umowy

 

 Posiadamy ogromne doświadczenie w tej specjalizacji. Za nami m.in:

        - kilka lat pracy w jednym z największych zakładów ubezpieczeń

        - obsługa prawna kilku wiodących zakładów ubezpieczeń (dzięki której znamy funkcjonowanie ubezpieczycieli od tzw. kuchni)

        - kilkadziesiąt wygranych spraw odszkodowawczych na terenie całego kraju.

 

Do obsługi danej sprawy przystępujemy również w przypadku niezadowolenia z dotychczasowego pełnomocnika.

 

Analiza sprawy jest BEZPŁATNA. Pobieramy wynagrodzenie dopiero po wygraniu sprawy odszkodowawczej.

 

 

Pełny zakres usług:

 

 • szkody osobowe komunikacyjne, rolnicze, wypadki przy pracy,
 • szkody majątkowe - zalania mieszkania, pożar w nieruchomościach,
 • szkody pojeździe z OC i AC

Proponujemy wsparcie polegające na reprezentowaniu klientów w zakresie m.in.:

 

uregulowania praw do mieszkania po rozwodzie

 

podziału majątku w postaci pieniężnej a także posiadanego wspólnego mienia

 

zachowku

 

 

W przypadku wsparcia klientów w sprawach spadkowych pomagamy ustalić:

 

stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego

 

podział spadku na osoby wskazane w testamencie

 

podział spadku w przypadku braku testamentu

 

stwierdzenie nieważności testamentu

 

uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

 

dziedziczenie roszczeń

 

wyłączenie męża/żony od dziedziczenia

Napisz: kancelaria@adwokaci-gdansk.pl

Zadzwoń: +48 695 665 086

Gdańsk, ul. Targ Rakowy 5/6/405

Rezerwuj termin


Umów się na spotkanie z nami:

Rezerwuj termin

Cennik usług

Porady prawne

Cennik usług

Porady prawne

Nasze atuty:

 

działamy bez pośredników - dlatego nie nachodzimy w domu i w szpitalu  oraz możemy pozwolić sobie na niższe prowizje z korzyścią dla klientów

 

sprawa od samego początku, tj. zgłoszenia sprawy do ubezpieczyciela prowadzona przez zespół adwokatów, co znacznie podnosi szansę na sukces

 

reprezentujemy klienta już w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego

 

proponujemy prostą umowę - bez dodatkowych opłat i ukrytych kosztów

posiadamy ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej - co stanowi różnicę w stosunku do kancelarii odszkodowawczych, które takiego ubezpieczenia nie posiadają (znane są przypadki, gdy kancelarie odszkodowawcze pobierają środki wypłacone przez ubezpieczyciela i nie rozliczają ich z klientem - osobą poszkodowaną)

 

działamy zgodnie z zasadami etyki adwokackiej

 

proponujemy możliwość dojazdu do klienta celem podpisania umowy

 

 Posiadamy ogromne doświadczenie w tej specjalizacji. Za nami m.in:

        - kilka lat pracy w jednym z największych zakładów ubezpieczeń

        - obsługa prawna kilku wiodących zakładów ubezpieczeń (dzięki której znamy funkcjonowanie ubezpieczycieli od tzw. kuchni)

        - kilkadziesiąt wygranych spraw odszkodowawczych na terenie całego kraju.

 

Do obsługi danej sprawy przystępujemy również w przypadku niezadowolenia z dotychczasowego pełnomocnika.

 

Analiza sprawy jest BEZPŁATNA. Pobieramy wynagrodzenie dopiero po wygraniu sprawy odszkodowawczej.

 

 

Pełny zakres usług:

 

 • szkody osobowe komunikacyjne, rolnicze, wypadki przy pracy,
 • szkody majątkowe - zalania mieszkania, pożar w nieruchomościach,
 • szkody pojeździe z OC i AC

Odszkodowania AC (autocasco)

 

Docho­dzi­my tak­że praw naszych klientów w związ­ku z uszko­dze­niem pojaz­du w ramach ubez­pie­cze­nia AC (auto­ca­sco). Naszym celem jest wówczas uzy­skanie należnego odszkodowania stosownie do postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

 

Odszkodowanie za wypadek w pracy

 

Nasi klienci mogą również liczyć na wsparcie kancelarii w zakresie uzyskiwania odszkodowania za szkodę wyrządzoną wskutek wypadku przy pracy. Pomagamy już

na etapie uzyskania odszkodowania z ZUS za trwały uszczerbek na zdrowiu.

 

Ponadto występujemy również przeciwko pracodawcy w ramach jego odpowiedzialności cywilnej za powstanie wypadku przy pracy.

Kancelaria zastrzega, iż oferta stanowi charakter ogólnej informacji poglądowej na temat prowadzonych usług.

Podane informacje mogą ulegać modyfikacji, w zależności od konkretnego przypadku i okoliczności nakreślonych przez klienta.

Sprawdź, jak rozliczamy się za wykonaną pracę:

Cennik usług

Jesteśmy również do dyspozycji naszych klientów w innych sprawach odszkodowawczych.

Każda sytuacja i postępowanie rozpatrywane jest wówczas indywidualnie

 

Naszą rolą zatem reprezentowanie klienta w często nierównej walce o godne życie po traumatycznych wydarzeniach.

Odszkodowania komunikacyjne OC

 

Docho­dzimy odszko­do­wań z ubez­pie­cze­nia OC posia­da­czy pojaz­dów w przy­pad­ku, gdy posia­dacz lub kie­ru­ją­cy danym pojaz­dem są obo­wią­za­ni do napra­wie­nia szko­dy. Zazwyczaj jest ona wyrzą­dzona w związ­ku z ruchem tego pojaz­du.

 

Szkody na osobie - pomagamy wywalczyć należne:

 

zadośćuczynienie za krzywdę

 

zadośćuczynienie dla najbliższego członka rodziny za krzywdę wywołaną śmiercią poszkodowanego

 

rentę z tytułu zwiększonych potrzeb lub utraconych dochodów

 

rentę alimentacyjną

 

odszkodowanie za poniesione koszty leczenia

 

odszkodowanie za koszty opieki

 

Szkody w pojeździe:

 

reprezentujemy na drodze sądowej i zapewniamy opinię prywatnego rzeczoznawcy

 

jeżeli Poszkodowany nie chce czekać na zakończenie procesu sądowego, pomagamy w zbyciu (sprzedaży) wierzytelności przysługującej względem zakładu ubezpieczeń

 

Odszkodowania za błędy medyczne

 

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 r. sygn. akt IV CR 39/54) błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym.

 

Najogólniej rzecz biorąc można stwierdzić, iż błąd medyczny to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, które powodują powstanie szkody u pacjenta.

 

Przykłady błędów medycznych:

 

błąd techniczny w postaci błędnie wykonanego zabiegu

 

błąd diagnostyczny polegający na błędnym rozpoznaniu danego stanu chorobowego

 

błąd informacyjny polegający na braku przekazania pacjentowi należnych informacji o stanie jego zdrowia

 

Inne rodzaje odszkodowań

 

Inne rodzaje odszkodowań - np.

 

odszkodowania za wypadki w gospodarstwie rolnym

 

odszkodowania za niesłuszne niesłuszne zatrzymanie/tymczasowe aresztowanie

 

odszkodowanie za wywłaszczenie

Jedną z naszych głównych specjalizacji jest profesjonalna pomoc w zakresie dochodzenia należnego odszkodowania za szkody na osobie lub w mieniu.

 

Wspieramy osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych oraz w wypadkach przy pracy, a także osoby poszkodowane wskutek błędów medycznych (np. w konsekwencji nieprawidłowo dobranego leczenia lub błędnie przeprowadzonych zabiegów lub operacji).

Porozmawiaj z nami:

Zadzwoń teraz!

posiadamy ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej - co stanowi różnicę w stosunku do kancelarii odszkodowawczych, które takiego ubezpieczenia nie posiadają (znane są przypadki, gdy kancelarie odszkodowawcze pobierają środki wypłacone przez ubezpieczyciela i nie rozliczają ich z klientem - osobą poszkodowaną)

 

działamy zgodnie z zasadami etyki adwokackiej

 

proponujemy możliwość dojazdu do klienta celem podpisania umowy

 

 Posiadamy ogromne doświadczenie w tej specjalizacji. Za nami m.in:

        - kilka lat pracy w jednym z największych zakładów ubezpieczeń

        - obsługa prawna kilku wiodących zakładów ubezpieczeń (dzięki której znamy funkcjonowanie ubezpieczycieli od tzw. kuchni)

        - kilkadziesiąt wygranych spraw odszkodowawczych na terenie całego kraju.

 

Do obsługi danej sprawy przystępujemy również w przypadku niezadowolenia z dotychczasowego pełnomocnika.

 

Analiza sprawy jest BEZPŁATNA. Pobieramy wynagrodzenie dopiero po wygraniu sprawy odszkodowawczej.

 

 

 

Pełny zakres usług:

 

szkody osobowe komunikacyjne, rolnicze, wypadki przy pracy,

 

szkody majątkowe - zalania mieszkania, pożar w nieruchomościach,

 

szkody pojeździe z OC i AC

Napisz:

kancelaria@adwokaci-gdansk.pl


Umów się na spotkanie z nami:

Rezerwuj termin

Napisz:

kancelaria@adwokaci-gdansk.pl

Numer centralny:

+48 695 665 086

Zadzwoń teraz!

Skontaktuj się z nami!

Twój e-mail*:
Numer telefonu*:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola.

Rezerwuj termin

Napisz:

kancelaria@adwokaci-gdansk.pl

Numer centralny:

+48 695 665 086

Odwiedź nas:
Gdańsk, ul. Targ Rakowy 5/6/405
(budynek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w pobliżu Galerii Forum Gdańsk)
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy
lub za pomocą platformy Facebook w celu umówienia spotkania.
 
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00
 
W sytuacjach nagłych adwokaci działają również poza wskazanymi godzinami pracy.
 
 
Odwiedź nas w mediach społecznościowych!

Bartosz Pustkowski

Odszkodowania, prawo karne oraz rodzinne

+48 695 665 086

bartosz.pustkowski@adwokaci-gdansk.pl

Kamila Dykty-Pustkowska

Prawo gospodarcze, prawo umów, prawo karne

+48 601 216 603

kamila.dykty-pustkowska@adwokaci-gdansk.pl

Roksana Melkowska

Koordynacja i organizacja pracy kancelarii

+48 518 543 709

roksana.melkowska@adwokaci-gdansk.pl

Umów się na spotkanie z nami!
 
Dzięki specjalnie przygotowanej karcie na naszym Fan Page'u (Facebook), możesz już teraz wybrać dogodny dla Ciebie termin.
 
Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia spotkania.
Napisz do nas maila
bezpośrednio ze strony!
 
Odpowiedź otrzymasz na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
Kancelaria Adwokacka BP Bartosz Pustkowski  |  2019  |  Gdańsk  |  Wszystkie prawa zastrzeżone  |  Polityka prywatności >>
Projekt i realizacja strony:
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy
lub za pomocą platformy Facebook w celu umówienia spotkania.
 
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00
 
W sytuacjach nagłych adwokaci działają również poza wskazanymi godzinami pracy.
 
 
Odwiedź nas w mediach społecznościowych!


Kancelaria Adwokacka BP Bartosz Pustkowski  |  2019  |  Gdańsk  |  Wszystkie prawa zastrzeżone  |  Polityka prywatności >>

Zadzwoń teraz!

Twój e-mail*:
Numer telefonu*:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola.
Twój e-mail*:
Numer telefonu*:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola.